Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Galleri
Bildspel
konst till salu
Video
Senaste nytt
Gästbok
Länkar
Visitkort
Meddelande
Kerstin OldalKerstin Oldal
For english and french version scroll down.

"Flit skänker framgång."
Axel Paulus Sjöberg
(Min morfars fars motto)

Kerstin Oldal, född 1977 i Paris och uppvuxen i Stockholm, är en svensk-fransk artist som bor i södra Frankrike och arbetar mellan Nice och Stockholm. Hon hämtar sin inspiration i sin dubbla kultur, konsthistoria, arkitektur, design och mode, samt sina känslor och drömmar. Hennes verk liknar henne - de befinner sig i korsningen mellan de varma och genuina hantverken, som klär svenska hem sedan gamla tider och ett franskt kreativt konstverk.

Hon målar sedan 20 år tillbaka och har experimenterat olika tekniker. Hon har alltid varit intresserad av färger, kontraster och «textureffekter». Efter att ha skapat abstrakta Drömlandskap med torr pastellkrita på duk, har hon gått över till stiliserade akrylmålningar med bladguld och bladsilver.

Hon älskar att måla med torra pastellkritor på duk, hon ligger på golvet och under hennes fingrar vibrerar tonerna, konverserar kanterna, ytorna blandar sig med varandra och bildar tjocka lager för att explodera i ett fyrverkeri av färger. När hon målar med akrylfärger, börjar hon antingen med fotografering eller tekning : hon älskar stadsarkitektur och Street Art, att vandra runt för att fotografera allt vad hon ser, speciellt i Stockholm - likaså älskar hon mode och kreatörer, som Dior och Saint-Laurent, och att skissa klänningar.

Slutligen är hennes verk en känslosam och originell blandning av Expressionism och Colorfield vad beträffar pastelltavlorna (Emil Nolde, Gauguin, Rothko), medan akryltavlorna hyllar Pop Art, Art Déco, Byzantinsk stil och Street Art.

Sedan några år har Kerstin skapat, från den traditionella Dalahästen, en egen produkt som hon kallar «Oldalahäst». Varje trähäst är unik, modern och stilren, är numrerad och bär artistens signatur, somliga har ulltrådar runt benen som hemstickade raggsockor, andra är tatuerade, taggade eller täckta med bladguld och bladsilver. Hon skapar också direkt inspirerade produkter, som handsydda och handmålade textilprodukter.
Alla dessa unika och handgjorda produkter finns till salu under namnet «Oldalahäst by Kerstin Oldal» på Castor Konsthantverk i Gamla Stan i Stockholm sedan mars 2015.
Möjlighet till special tillverkning och små serier på begäran.

UTBILDNING

Kerstin Oldal har studerat de klassiska konsterna i Vallauris (Frankrike) i 1 år. Hon lärde sig tekning, akvarell- och oljemålning och att skulptera i lera. Sedan gick hon i en modern konstskola i Nice (Frankrike) i 4 år och tog teoretisk och praktisk examen i modern konst. Hon blev färdiglärd efter att ha läst konsthistoria på universitet i Montpellier (Frankrike) i 5 år. Fjärde årets avhandling handlade om Graffiti och Street Art och femte årets om Skandinavisk Design.

Efter avslutade studier arbetade hon som bildlärare på ett gymnasium i Paris i flera år. Hon är verksam som konstnär på heltid sedan 2014.

Kerstin har en ateljé i Juan les Pins (södra Frankrike). Vid intresse har hon öppet enligt överkommelse. [email protected]

UTSTÄLLNINGAR

Kerstin Oldal har ett flertal separata samt gemensamma utställningar på konsthallar, gallerier och auktionsverk bakom sig och har idag både privatpersoner samt konstföreningar som kunder.
Hon har också illustrerat skivomslag och böcker.
Utställningar och projekt i urval under senare år :

Konstmässa Deeloop Art, Luftkastellet, Limhamn, 2016
Stockholms Konstsalong, Nacka, 2016
Svensk Konstbiennal KoBi 13/ KoBi 15, Nice, 2013/2015
Art en Capitale, Grand Palais, Paris, 2014
Rencontre des Arts, Villefranche sur Mer, 2014
Cent Œuvres pour une Œuvre, Cannes, 2011
Konst är Kul, Handelsbanken, Nice, 2010
SSS, Acerma, Paris, 2009

Galleri Indoor Decoration, Nice, 2010-2013
Galleri Atmosphère, Antibes, 2010-2011
Galleri Art sur Cour, Antibes, 2010-2011

The Blue Part In The Flame, Filago, Paris, 2013
Today Again Tomorrow, Starboard Silent Side, Paris, 2011
Because Our Friendship Was Meant To Sail, Starboard Silent Side, Paris, 2009
Det ser sort ud - men det er det icke, Ordskaelv, Hygge Factory, Köpenhamn, 2012


KERSTIN OLDAL - english version

Kerstin Oldal, born in 1977 in Paris (France), grown up in Stockholm (Sweden), is a Franco-Swedish artist who lives in the south of France and works between Nice and Stockholm. She draws her inspiration from her double culture, Art History, Architecture, Design and Fashion, as well as her emotions and dreams. Her items are like her, at the crossroad of this genuine and warm handicraft that decorates the Swedish homes since centuries and of a french original piece of art.

She has been painting for 20 years and has experimented many techniques. She has always loved colours, contrasts, the effects of texture. During several years she has been using dry pastels to create dreamlike paintings, now she creates stylistic paintings with acrylic and gold-and silverleaves.

She loves using dry pastels on canvas, she paints kneeling on the floor, under her fingers the tinctures roll, the outlines tremble, the multiple layers of matter expand to create a firework of colours. When she paints with acrylic, she proceeds differently, she draws or takes pictures of her subject. She likes urban architecture and Street Art, walking around in the city, photographing everything she sees, especially Stockholm - she also loves Fashion and designers, particularly Dior and Saint-Laurent, and sketching dresses.

Eventually, her pictural work is a sensitive and original combination, fluctuating between Expressionism and Colorfield regarding the pastel works (Emil Nolde, Gauguin, Rothko), whereas the acrylics borrow and salute Pop art, Art Déco, Byzantin Art and Street Art.

For the last couple of years, Kerstin proposes a personal reinterpretation of a famous Swedish symbol, the Dalecarlian Horse (a wooden horse) : she has named this original creation «Oldalahäst». Each horse is a unique piece of wood, with a modern and pure shape, it has a number and the signature of the artist. Some of them are dressed with wool like if they wore socks, other have tattoos, tags or are covered in gold, copper and silverleaves. Kerstin also offers a range of products directly inspired of her artwork, , like hand-sewn and hand-painted textile products.
All these unique and handmade objects : «Oldalahäst by Kerstin Oldal» are available at Castor Konsthantverk, located in the old town of Stockholm since March 2015.
You can order special or customized series on demand.

EDUCATION

Kerstin Oldal has studied Fine Arts in Vallauris (France) for 1 year, in order to get a classic formation (drawing, watercolour, oil painting, clay modelling). Then she studied Contemporary Art in Nice (France) during 4 years. Eventually, she obtained a Master degree in Art History at the university of Montpellier (France) after 5 years. Her master’s thesis were about Graffiti and Street Art (4th year) and Scandinavian Design (5th year).

At the end of her studies, Kerstin worked as an Art teacher in a high school in Paris for a couple of years. Since 2014 she is a full time artist.

She has an art studio in south of France (Juan les Pins). Contact the artist if you would like to visit it. [email protected]

EXHIBITIONS

Kerstin Oldal has participated in different group-and one-person exhibitions in different places, like fairs, auction sales and galleries. She sells to private customers, collectors and Swedish company’s art associations.
She has also been part of different projects such as illustration of books and album covers.

Here are some of the exhibitions and projects she has taken part of during the last years :

Deeloop Art Konstmässa, Luftkastellet, Limhamn, 2016
Stockholms Konstsalong, Nacka, 2016
Swedish Art Biennale - KoBi 13/ KoBi 15, Nice, 2013/2015
Art en Capitale, Grand Palais, Paris, 2014
Rencontre des Arts, Villefranche sur Mer, 2014
Cent Œuvres pour une Œuvre, Cannes, 2011
Konst är Kul, Handelsbanken, Nice, 2010
SSS, Acerma, Paris, 2009

Gallery Indoor Decoration, Nice, 2010-2013
Gallery Atmosphère, Antibes, 2010-2011
Gallery Art sur Cour, Antibes, 2010-2011

The Blue Part In The Flame, Filago, Paris, 2013
Today Again Tomorrow, Starboard Silent Side, Paris, 2011
Because Our Friendship Was Meant To Sail, Starboard Silent Side, Paris, 2009
Det ser sort ud - men det er det icke, Ordskaelv, Hygge Factory, Copenhagen, 2012


KERSTIN OLDAL - version française

Kerstin Oldal, née en 1977 à Paris, élevée à Stockholm (Suède), est une artiste franco-suédoise vivant dans le sud de la France et travaillant entre Nice et Stockholm. Elle puise son inspiration dans sa double culture, l’histoire de l’art, l’architecture, le design et la mode, ainsi que dans ses émotions et ses rêves. Ses œuvres lui ressemblent dans la mesure où elles se trouvent au croisement de l’objet artisanal habillant chaleureusement les intérieurs suédois depuis des siècles et de l’œuvre d’art originale française.

Elle peint depuis plus de 20 ans et a expérimenté de nombreuses techniques. Depuis toujours elle aime la couleur, les contrastes, les effets de matière et la lumière. Après avoir «peint» au pastel sec des toiles s’apparentant à des rêveries, elle peint désormais des toiles aux motifs stylisés en acrylique rehaussées de feuilles d’or et d’argent.

Ses pastels secs sur toile sont exécutés tantôt accroupie, à genoux ou allongée : sous ses doigts les couches de matière se multiplient, les teintes se télescopent, les espaces se mêlent, les bordures vibrent dans une explosion de couleurs. Lorsqu’elle peint à l’acrylique, elle procède différemment, elle dessine ou photographie son sujet. Elle adore l’architecture urbaine et le Street Art, se balader et prendre tout ce qu’elle voit en photo, surtout Stockholm - elle adore également la mode et les créateurs, en particulier Dior et Saint-Laurent, et esquisser des robes.

Au final, son œuvre picturale est une sensible et inédite combinaison, oscillant entre Expressionnisme et Colorfield concernant les œuvres au pastel sec (Emil Nolde, Gauguin, Rothko), tandis que les acryliques empruntent et rendent hommage au Pop art, à l’Art Déco, au style Byzantin et au Street Art.

Depuis quelques années, Kerstin s’est réappropriée un emblème de la Suède, le cheval de Dalécarlie (un cheval en bois), et en a fait une création originale nommée «Oldalahäst». Chaque cheval en bois est un objet d’art unique, au style moderne et épuré, il est numéroté et signé par l’artiste ; certains portent des fils de laine autour des pattes, telles des chaussettes tricotées, d’autres sont tatoués, tagués ou recouverts de feuilles d’or et d’argent. Kerstin propose également des produits dérivés issus de ses créations, , comme des produits textiles cousus et peints à la main.
Tous ces objets artisanaux et uniques sont en vente sous le nom «Oldalahäst by Kerstin Oldal» chez Castor Konsthantverk dans la vieille ville de Stockholm depuis mars 2015.
Possibilité de faire des commandes sur mesure ou des petites séries personnalisées.

FORMATION

Kerstin Oldal a étudié les Beaux-Arts à Vallauris durant 1 an, pour acquérir une formation classique (dessin, aquarelle, peinture à l’huile, modelage sur argile). Elle a ensuite étudié et pratiqué l’Art Contemporain à la Villa Arson de Nice pendant 4 ans.
Elle a finalisé son apprentissage par un Master d’Histoire de l’Art à l’Université de Montpellier durant 5 ans. Son mémoire de 4e année portait sur le Graffiti et le Street Art, son mémoire de 5e année sur le Design scandinave.

Après avoir terminé ses études, elle occupa un poste de professeur d’Arts plastiques dans un lycée à Paris, pendant quelques années. Elle travaille comme artiste à temps plein depuis 2014.

Kerstin possède un atelier à Juan les Pins, disponible à la visite sur rendez-vous. [email protected]

EXPOSITIONS

Kerstin Oldal a participé à des expositions collectives et personnelles dans différents lieux, tels des salons, des ventes aux enchères et des galeries. Elle a aujourd’hui une clientèle de particuliers, collectionneurs et associations artistiques suédoises.
Elle a également été sollicitée pour illustrer différents projets tels que livres et pochettes d’album de musique.

Liste non exhaustive d’expositions et projets durant ces dernières années :

Deeloop Art Konstmässa, Luftkastellet, Limhamn, 2016
Stockholms Konstsalong, Nacka, 2016
Biennale d’Art Contemporain Suédois - KoBi 13/ KoBi 15, Nice, 2013/2015
Art en Capitale, Grand Palais, Paris, 2014
Rencontre des Arts, Villefranche sur Mer, 2014
Cent Œuvres pour une Œuvre, Cannes, 2011
Konst är Kul, Handelsbanken, Nice, 2010
SSS, Acerma, Paris, 2009

Galerie Indoor Decoration, Nice, 2010-2013
Galerie Atmosphère, Antibes, 2010-2011
Galerie Art sur Cour, Antibes, 2010-2011

The Blue Part In The Flame, Filago, Paris, 2013
Today Again Tomorrow, Starboard Silent Side, Paris, 2011
Because Our Friendship Was Meant To Sail, Starboard Silent Side, Paris, 2009
Det ser sort ud - men det er det icke, Ordskaelv, Hygge Factory, Copenhague, 2012