Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Galleri
Bildspel
konst till salu
Gästbok
Länkar
Meddelande
Torbjörn ForsbergTorbjörn Forsberg
Född 1949 i Bollnäs.
Skulptör. Djur i brons, trä, betong.

Born 1949 in Bollnäs, Sweden.
Sculptor of wild animals, game
and fowl in bronze, wood, concrete etc.
djurochnatur@hotmail.com

Seriegjutningar för företag

Skulpturer gjutna i serier som gåvor och priser för större företag.
Serier finns hos SCA, Tetra Pak, AssiDomän, Wallenius Line med flera.

"JAG HAR MIN FRIHET SOM SKULPTÖR" sade Torbjörn en gång i skogen, när vi tittade på en nyskjuten råbock, där den låg ovanligt vackert. Torbjörn hade gjort råbockskroppen till en skönhetsupplevelse. Till något som bara en estet kan. Det är något visst med en personlighet som bjuder på hemrökt älgkött vid köksbordet, men som också stänger in sig och kommer ut med en klump lera i form av ett vackert djur. Han är sådan Torbjörn, som jagar och svär men stannar till och säger, vad vackert! Det är en kärv känslighet både i personligheten och i skulpturerna som Torbjörn har plockat fram med åren. Vägen till konstnärsskapet går genom jakten. Den har givit Torbjörn både inspiration och känsla för naturen. Kan du i skulpturen se älgkalvens närkontakt med älgkon, då vet du att konstnären har upplevt den kalvkänslan i det vilda. Känner du att musklerna spänner sig i en stående fågelhund i brons. Då har skulptören delat spänningen med hunden! Däri tror jag lite av Torbjörns hemlighet ligger. Att Torbjörn har samlat vilt och fåglar i Afrika och Latinamerika, det ser jag som något självklart för den konservator han en gång var på heltid. Och yrket går inte att helt förtränga även om bronsen har tagit över. Att montera djur i rörelse är som att ta ett steg framåt. Ett steg mot friheten, sade han en gång i ateljen på Lantbruksuniversitetet. Då var Torbjörn på väg in i konstens värld. Och det är med sina skulpturer han når den totala friheten.

Tony Håkansson
Wildlife and artwriter

Molded statues in series
available for companies

Sculptures cast in series as gifts and awards for larger companies and organizations former clients include SCA, Tetra Pak, AssiDomän, Wallenius Line and many others.


”I ACHIEVE FREEDOM AS A SCULPTOR” Torbjörn once told me as we stood in the forest with an exceptionally handsome roebuck, which had just been shot, lying before us. Torbjörn made the dead animal into an experience of something beatiful. Something only an aesthete is able to do. There is something very special about a person who invites his guests to home cured elk meat from the kitchen table and then locks himself away for a while and returns with a lump of clay in the shape of a beautiful animal. This is Torbjörn exactly - he hunts and swears but he can also pause to say ”How lovely”! He has developed a rugged sensitivity both in his personality and in his scultures over the years. His career path as an artist lies close to his passion for hunting which has given him both inspiration and a feeling for nature. If in the sculpture you can see the closeness of the elk calf´s contact with its mother you know that the sculptor has experienced the feelings of the calf in the wild. If you can feel the tenseness in the muscles of a standing bird-dog in bronze then the sculptor has shared the dog´s excitement. This is no doubt where Torbjörn´s secret lies. The reason why Torbjörn collected wild game and fowl in Africa and Latin America is obviously due to his previous full time occupation as a taxidermist. He cannot completely hide this profession even though his bronze sculptures have now taken over. To put together animals in movement is to take a step further. A step towards freedom as he once put it in the studio at the Swedish University of Agricultural Sciences. At that time Torbjörn was on his way into the world of Art. In his sculptures he has achieved complete freedom.

Tony Håkansson
Wildlife and artwriter

Serienguss für unternehmen

Skulpturen in Serien gegossen als Gaber und Preise für grössere
Unternehmen. Unter den Kunden sind SCA, Tetra Pak, AssiDomän, Wallenius Line u. a.


"Ich habe meine freiheit als bildhauer"
hat Torbjörn einmal im Walde gesagt, als wir einen erschossenen Rehbock
betrachtet haben, wo er aussergewöhnlich schön gelegen
hat. Torbjörn hatte den Rehbock körper in ein Schönheitser-lebnis verwandelt. In etwas was nur ein Ästhet kann. Es ist etwas Gewisses mit einer Persöhnlichkeit und heimgeräuchtetes Elchfleisch auf dem Küchentisch anbietet, aber die auch sich einschliesst und herauskommt mit einem Klampen in der Gestalt Von einem Tier.
So ist er, Torbjörn, er jagt und flucht, aber bleibt stehen und sagt: ,,Wie schön!´´ Es ist eine derbe Empfindsamkeit sowohl in der Persöhnlichkeit als auch in den Skulpturen die Torbjörn mit den Jahren entwickelt hat. Der Weg zu der Künstlerschaft geht durch die Jagd. Sie hat Torbjörn sowohl Inspiration als auch Gefühl für die Natur gegeben. Kannst du in der Skulptur den Nahkontakt des Elchkalbes mit seiner Mutter sehen, weisst du dass der Künstler das Kalbgefühl im Wilden erlebt hat. Kannst du fühlen dass die Muskeln sich in einem stehenden Vogelhund aus Bronze spannen, da hat der Bildbauer die Spannung mit dem Hund geteilt! Darin glaube ich dass ein bisschen von Torbjörns Geheimnis liegt. Dass Torbjörn Wildpret und Vögel in Afrika und Lateinamerika gesammelt hat, sehe ich als etwas Selbstverständliches für den Präparator er einmal vollzeitig war. Und den Beruf kann er nicht ganz verdrängen, wenn auch die Bronze übernommen hat. Tiere in Bewegung zu montieren ist wie ein Schritt hervorzutreten. Ein Schritt an die Freiheit, hat er einmal im Atelier in der Landwirtschaftsuniversität gesagt. Da war Torbjörn auf seinem Weg in die Welt der Kunst. Und es ist mit seinen Skulpturen, die er die völlige Freiheit erreicht.


Tony Håkansson
Wildlife and artwriter

Utställningar
Utställningar:
* Världsutställningen, Nürnberg 1986
* Elmia och Sollentunamässan
vid ett flertal tillfällen
* Falu museum 1989
* Tidö slott 1990
* Sala silvergruva 1991-97,
sommarutställning
* Königh museeum, Bonn 1992
* European Wildlife Art, Bryssel 1993
* Kunstihuis Van Het Oosten,
Enschede, Holland 1995-97
* European Wildlife Art. Exhibition.
Langres France 1997.
* Samt ett flertal mindre utställningar i
Sverige
* Safari Club international exhibition
Las Vegas 2001
* Svensk-Amerikanska institutet
Minneapolis 2006, (Jury bedömd)
* Tullgarn Slott, Maj 2006
Monumentala verk:
* S:t Clair Estate, England ”Hoppande
råbock”
* Telia Mobitel, Nacka ”Laxtrappa”
Vällingby. Skattegårdsvägen
” Hoppande råbock”
* AssiDomän, Bergshamra
* C.G Beck-Friis,
Hargs Godsförvaltning, Östhammar
"Älg, Rådjur"

Fasta installationer:
* Umeå universitet ”Hoppande öring”
* Enköpings stad, Spanska trappan
”Duvhök i slag”
* H M Konungen ”Älgfamilj”
* Art Snyder, Försäkringsbolag,
New Yersey, USA
* Arlanda flygplats ”Tjäderlek”
* Stiftsnämnden Uppsala ”Duvhök i
slag”
* Stora Karlsö museum
"Springande hare".