Svenska konstnärer www.svenskakonstnarer.se
Om konstnären
Galleri
Bildspel
Gästbok
Länkar
Visitkort
Meddelande

 


Anna Bronzoni CatellaniAnna Bronzoni Catellani
Konservator, konstvetare.
Invald medlem av NKF & IIC.
Av Sveriges Handelskammare invald besiktning & värderingsman.

Fil.mag.konstvetenskap

Konservator Anna Bronzoni Catellani är utbildad vid Palazzo Spinelli Nicolini, institutet för konservering och restaurering av konst i Florens. Hon har även studerat vid konstakademin i Modena, Italien, samt har erhållit svensk filosofi magisterexamen i konstvetenskap från Uppsala Universitet.

Genom åren har Anna Bronzoni Catellani mottagit flera utmärkelser. Hon är erkänd av den italienska Staten för sina stora insatser inom konservering och restaurering av konst och dubbades för det till riddare av ”Cavaliere alla croce della solidaritetá italiana” av Italiens president Carlo Azeglio Ciampi år 2005. Anna Bronzoni Castellani.

Anna Bronzoni Catellani föreläser om konsten- Se LÄNKAR.

Den 30 mars 2007 förordnades Anna Bronzoni Catellani, av Stockholms Handelskammare, ansvaret och rättigheten att besiktiga och värdera äldre måleri. Därmed blir hon den enda i Sverige med expertis: besiktning och värdering av äldre målerier.

Ateljé Catellani- VASAGATAN 5 STOCKHOLM-+46 (0)8-34 20 62.

Vi tillhör världens ledande målerikonservatorer och är experter inom analys, konservering och restaurering av konst. Vår erfarenhet av konst skapad av konstnärer som Tizian, Rembrandt, Goya, Courbet, Dalì och Picasso borgar för att uppdragsgivare kan lita på vår yrkeskompetens.

Våra tjänster

Inventering av skador

Besiktningsprotokoll och arbetsoffert

Konservering och restaurering av tavlor på duk och pannå

Konservering & restaurering av träskulpturer och inventarier

Rådgivning kring förebyggande åtgärder för privata och institutioner

Åldersdatering

Undersökning med ultraviolett belysning

Undersökning med hjälp av röntgen och XRF

Stratigrafiundersökning

Expertutlåtande kring äkthet och värde

Lite mer om oss

Ateljé Catellani grundades 1989 och har sedan dess, med expertkompetens inom konst från 1400- till 1900-talet, arbetat med konservering och restaurering av måleri på duk och pannå. Ateljén har även ansvarat för räddningsinsatser gällande inventarier och skulpturer vid brand- och vattenskador i privatbostäder, kyrkor, slott, museer och herrgårdar. Ateljéns verksamhet, med konservering och restaurering av konst, riktar sig både till den privata marknaden och till institutioner i Sverige och utomlands. Kunskap, professionalism och säkerhet i arbetet, samt garanterad konfidentialitet i mötet med kunderna, är aspekter som Ateljé Catellani alltid prioriterar högt. En del av tjänsterna utförs i samarbete med Art Test i Florens eller någon annan av företagets samarbetspartners. Länkar till olika samarbetspartners finns under Kontakt och information om Ateljé Catellani i media finns under Press. Vanligaste frågan vi får in är ”kan konsten vara en ekonomisk investering?”

Konservering, restaurering och värdering av konst.

Besök Sveriges Radio för att höra och läsa mer om Anna Catellanis pågående projekt.

Mitt namn är Anna Bronzoni Catellani, jag är född och uppväxt i Modena, Italien, där jag först studerade vid Konstakademin, för att sedan fortsätta min utbildning med Palazzo Spinelli Nicolini i Florens, högskolan för konservering och restaurering av konst, från vilken jag utexaminerades1985.
Utbildningen vid Palazzo Spinelli Nicolini hade som primär inriktning bevarandet av klassiskt måleri, men i viss mån omfattade konservering av andra antika objekt också, som till exempel förgyllda antikviteter. Till utbildning hörde också kompletterande kurser i juridik med betoning på kulturarvet, konsthistoria och anatomiska studier. Skolans etiska förhållningssätt föreskrev att främst fokusera på bevarande momentet, genom det upprätthålla en antik artefakt i gott skick, och att bibehålla i största möjligaste mån objektet ursprungliga beskaffenhet och innehållsmässiga uttryck. Grundläggande kriterier såsom reversibilitet av samtliga material nyttjade i bevarandet samt i restaurering av ett konstverk utgjorde ryggraden i utbildningen.
Efter att ha avslutat konservatorutbildningen i Florens flyttade jag tillbaka till Sverige, där jag blev anställd som konservator på Moderna Museet i Stockholm, en fantastisk institution som omfattar en av Europas främsta samlingar av konst från nittonhundratalet fram till idag, med verk av Picasso, Dali, Magritte, Matisse och flera viktigare konstnärer som bidragit till Sveriges kulturliv. Till mina uppdrag hörde att konservera och restaurera konst, kontrollera tillstånd på föremål tillhörande museet och besiktiga konstverk som skulle lånas till andra institutioner i världen. En mycket central del av mitt arbete bestod också av material teknisk undersökning, genom bland annat användning av ultraviolett och infrarött ljus, röntgen och analys av pigment, samt fotografisk dokumentation.

1989 öppnade jag Ateljé Catellani, för konservering och restaurering av konst, och firade ateljéns 27: e födelsedag några veckor sedan. Ateljéns verksamhet har primärt varit att konservera och restaurera konstverk tillhörande museer och institutioner samt privata samlingar, under många år har verkat nationellt och internationellt, bland annat genom att föreläsa om konst och dess bevarande.
Yrkeserfarenhet jag samlat på Moderna Museet i Stockholm och en mångårig erfarenhet av att bevara och konservera konstverk målade från 1500-talet till våra dagar, har bidragit till mitt yrkesliv med bredare kunskap och samtidigt specifika insikt i de tidsbundna konstnärliga uttryck som utpräglat konsten.
Under de senaste åren har jag också etablerat ett fruktbart samarbete med europeiska forskare, några av vilka jag kom i kontakt genom mitt samarbete med Italienska Kulturinstitutet och den Italienska Ambassaden i Sverige. Det arbete vi utvecklat tillsammans är fokuserad på undersökning och forskning av material som används i framställning av målningar, en forskning som genomförs med hjälp av den senaste bildteknik och i syftet att fastställa ett konstverks äkthet.
2005 fick jag från den Italienska Staten och för mina insatser inom konst äran att bli dubbad till Riddare.
2005 Jag valdes också bedömning av den svenska handelskammaren.
Jag har fullföljd mina studier i Fil. Mag. i konstvetenskap vid Uppsala Universitet, vilket bidragit till en bättre förståelse av konstens kontext, språk och uttryck.

Min inställning till att konservera och restaurera konst bygger på den italienska skolan ideologi och metodik, som framhäver konservators roll främst i bevarandet av konst genom att låta föremålen åldras utan att förfalla, och att arbeta utifrån kompromisslös integritet.
Med vänliga hälsningar
Anna Bronzoni Catellani
Ateljé Catellani AB
Konservering och restaurering av måleri på duk & pannå Conservation and restoration of paintings on canvas & wood panel. Vegagatan 5, 113 29 Stockholm
Sweden . Tel +46 8 34 20 62 E-mail info@ateljecatellani.se
www.ateljecatellani.se www.ateljecatellani.com
ENGLISH:
Brief presentation:
My name is Anna Bronzoni Catellani
I was born and upraised in Italy, where I first studied at the Academy of Art, to then continue my education at the Palazzo Spinelli Nicolini, high school for conservation and restoration of paintings in Florence, Italy, from which I graduated 1985.
The training at the Palazzo Spinelli School for Conservation and Restoration was focused on the treatment of paintings, but to a certain degree also to others antique items and to conservation of gilded antique items. To the education belonged also courses in jurisdiction with emphasis on the cultural patrimony, art history and anatomy.
The school’s ethic’s approach still provides to maintain an antique object in good condition, prolonging so its life in time, keeping in mind to respect the object original nature and expression. As important criteria is the reversibility of all the techniques and materials applied in conservation as well as in restoration, making possible in the future to remove all conservations interventions if necessary.
After having achieved the degree of conservation in Florence I moved back to Sweden, where I began my employment as a conservator at the Museum of Modern Art in Stockholm, one of Europe's foremost collections of art from the twentieth century to today, featuring works by artists including Picasso, Dali, Magritte, Magritte, Matisse and several more important artists. The museum's large collections present contemporary art side by side with the modern classics.
My assignments consisted in applying conservation and restoration measures to the art pieces belonging to the museum’s collection, furthermore check the physical condition on items belonging to the museum and for loans. A very central part of my work was also consisting of material investigation through the application methods such as ultraviolet light, infrared light, X-rays and chemical pigment analyses.
1989 I started my studio for conservation and restoration of art, Ateljé Catellani, which had its 27th birthday a few weeks ago.
The pieces of art that I restore belong to museums and institutions as well as to private collections, working for the national and international art market.
The professional experience I collected at the Museum of modern Art and the many years’ experience of restoring art pieces painted from the 16th Century to our days, have allowed me to broader the knowledge in my profession, and to understand the specific artistic expressions generated in different ages. Today my field of specialization covers restoration of art with its belonging to the classic as well as to the modern world.
During the past years I have also established a fruitful collaboration with European scientists, some of them with whom I came in contact through my collaboration with the Italian Culture Institute and the Italian Embassy in Sweden. The work we have carried out is focused on a deeper investigation and research of materials applied in the making of paintings, a research that aims to use the newest imaging technology in order to constantly improve the level of conservation in art, as well as studying the specific nature of art pieces, in order to distinguish the authorship behind the painting surface.
2005 I received from the Italian Government a medal of honor, a knighthood for my expertise and contribution within the field of conservation and restoration of paintings.
2005 I was also elected appraisal by the Swedish Chamber of Commerce.
I completed my studies in Art History at Uppsala University, which makes me able to better understand art, with an understanding of it from the belonging historical context as well.
My approach from an ethical point of view to the realm of conservation and restoration reflects the Italian school ideology and methodology, which underlines that the role of the conservator is primarily curative, and aims to preserve art allowing the objects to age with dignity and uncompromised integrity.
Best Regards
Anna Bronzoni Catellani Conservator NKF & IIC.

Utbildning
Palazzo Spinelli Nicolini, institutet för konservering och restaurering av konst i Florens. Hon har även studerat vid konstakademin i Modena, Italien, samt har erhållit svensk filosofi magisterexamen i konstvetenskap från Uppsala Universitet.